Skip to main content
ArtikelenDiagnostiekEvents

Samenwerking in diagnostiek

In de regio groot Amsterdam hebben we de eerste stappen gezet in samenwerking tussen de diagnostische laboratoria. Het eerste concrete resultaat hiervan is een intentieverklaring tussen vier partijen – Amsterdam UMC, Sanquin, GGD streeklab en OLVG Lab bv.

– (Meer regionale afstemming in Amsterdamse diagnostiek – Skipr) maar de bedoeling is ook andere laboratoria in het werkgebied op termijn de mogelijkheid te bieden (al dan niet op onderdelen) aan te sluiten. Het uitgangspunt voor deze samenwerking is dat we toegevoegde waarde willen leveren en patiënten en zorgverleners sneller en beter bedienen. We zijn ervan overtuigd dat met goede diagnostiek veel gezondheidsvragen op een adequate manier te beantwoorden zijn.

 

Verschillende fasen

Op dit moment is de samenwerking een programma dat zich in verschillende fasen van ontwikkeling bevindt. Voor hemostase onderzoek bijvoorbeeld – waarvoor nu Sanquin, OLVG Lab BV en Amsterdam UMC actief zijn – worden al stappen gezet om de kennis te bundelen in een expertgroep en de bepalingen te concentreren. De expertlabs gaan uit van de ‘één-loket-gedachte’: zorgverleners krijgen via één platform toegang tot de diagnostiek. Achter deze voordeur zorgen alle betrokken partijen voor een optimale integratie van diagnostiek en het beste advies. De pathologie start met een andere opdracht, namelijk verdere inrichting van de digitale pathologie en de verdeling van het werk over de beschikbare – beperkte – capaciteit en aandachtsgebieden. Verder worden bijvoorbeeld al werkafspraken gemaakt met het priknetwerk. Dit moet ervoor gaan zorgen dat een patiënt die bijvoorbeeld in het Amsterdam UMC wordt behandeld maar vlak bij een OLVG Lab BV prikpunt woont, ook daar voor die prik terechtkan.

 

Meerjarenprogramma

Het is een meerjarenprogramma dat in verschillende fasen ten uitvoer wordt gebracht. Digitalisering speelt er een belangrijke rol in, om makkelijker uitslagen te kunnen delen en daarmee ook werk te kunnen verdelen. Ongeacht waar de patiënt komt voor zijn zorg, moet de behandelaar altijd over diens diagnostische informatie kunnen beschikken. Dat is nu zeker in de acute situatie nu nog vaak een probleem.

 

Digitalisering

Digitalisering moet het bovendien mogelijk maken dat de patiënt in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving over zijn eigen informatie beschikt, waarmee hij de zekerheid heeft om op basis hiervan in de spreekkamer samen met de arts tot een behandelbeslissing te kunnen komen. Maar er is nog een ander doel. Digitalisering opent de weg naar toepassing van artificial intelligence om op basis van algoritmen tot voorspellende informatie te komen. Denk bijvoorbeeld aan een algoritme dat voorspelt wat de beste keus of dosis van een geneesmiddel is. Maar denk ook aan het in kaart brengen van patronen in de bevolking, bijvoorbeeld over toename van bepaalde infecties. Niet voor niets is GGD streeklab een van de samenwerkingspartijen.

 

Betere regionale afstemming

De samenwerking is een reactie op de problemen waarmee onze zorg wordt geconfronteerd. De gefragmenteerde zorg vraagt om meer en betere regionale afstemming. Als je wilt bereiken dat mensen alleen in zorg komen als dit nodig is, moet je bij goede preventie beginnen en de diagnostiek speelt hierin een belangrijke rol. Dat is wat we nu aan het regelen zijn, met het besef dat iedereen hierin andere expertise inbrengt en dat we met de bundeling daarvan elkaar kunnen versterken. Ook voor de medewerkers interessant, want het geeft hen de mogelijkheid om op meerdere plaatsen werkervaring op de toen en zo dus hun kennis en ervaring te verbreden. Een belangrijke pijler in dit verhaal want de medewerkers zijn ons kapitaal.

Prof. dr. Robert de Jonge, hoogleraar klinische chemie Amsterdam UMC

Leave a Reply